PATVIRTINTA

UAB “VSA Vilnius” direktoriaus

įsakymu Nr. 6-2020

 

PRIVATUMO POLITIKA

 

Duomenų valdytojas

UAB “VSA Vilnius”, juridinio asmens kodas 220074960, adresas Lentvario g. 15, Vilnius, telefono numeris (8 700) 70001, elektroninio pašto adresas info@vsa.lt, interneto svetainė https://www.vsa.lt/.

 

 1. VARTOJAMOS SĄVOKOS
  • Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti, tiesiogiai arba netiesiogiai, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis, interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.
  • Asmens duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.
  • Bendrovė – UAB “VSA Vilnius”, juridinio asmens kodas 220074960, adresas Lentvario g. 15, Vilnius.
  • Duomenų valdytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri viena ar drauge su kitais, nustato duomenų tvarkymo tikslus ir priemones.
  • Duomenų gavėjas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuriai atskleidžiami asmens duomenys, nesvarbu, ar tai trečioji šalis ar ne.
  • Duomenų teikimas – asmens duomenų atskleidimas perduodant ar kitu būdu padarant juos prieinamus.
  • Duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri Duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis.
  • Duomenų subjektas – reiškia fizinį asmenį (įskaitant ir Bendrovės darbuotoją), kurio asmens duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti.
  • Paslaugų teikėjai – pagal individualios veiklos pažymas arba autorines ar paslaugų sutartis dirbantys fiziniai ar juridiniai asmenys, kurie teikia Bendrovei su Bendrove sutartas paslaugas ar tiekia prekes.
  • Privatumo politika – šis dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir saugojimo taisyklės, taikomos lankantis Svetainėje, bei Duomenų subjektų teisės ir jų įgyvendinimo tvarka, taikoma Bendrovėje.
  • Reglamentas – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).
  • Sutikimas – savanoriškas duomenų subjekto valios pareiškimas tvarkyti jo asmens duomenis jam žinomu tikslu. Sutikimas tvarkyti ypatingus asmens duomenis turi būti išreikštas aiškiai – rašytine, jai prilygtina ar kita forma, neabejotinai, įrodančia duomenų subjekto valią arba duomenų subjektui savanoriškai pateikiant savo asmens duomenis.
  • Svetainė – Bendrovės valdomas interneto tinklalapis https://www.vsa.lt/.
  • Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.
  • Trečiasis asmuo – fizinis ar juridinis asmuo, išskyrus duomenų subjektą, duomenų valdytoją, duomenų tvarkytoją ir asmenis, kurie yra tiesiogiai duomenų valdytojo ar duomenų tvarkytojo įgalioti tvarkyti duomenis.
  • Vaizdo stebėjimas – vaizdo duomenų, susijusių su fiziniu asmeniu tvarkymas naudojant automatines vaizdo stebėjimo priemones (vaizdo ir fotokameras ar pan.), nepaisant to, ar šie duomenys išsaugomi laikmenoje.
  • Vidaus administravimas – veikla, kuria užtikrinamas duomenų valdytojo savarankiškas funkcionavimas (struktūros tvarkymas, personalo valdymas, turimų materialinių ir finansinių išteklių valdymas ir naudojimas, raštvedybos tvarkymas).

 

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS
  • Šioje Privatumo politikoje mes pateikiame Jums informaciją apie tai, kaip Bendrovė tvarko duomenų subjektų, turinčių su Bendrove dalykinius santykius, asmens duomenis. Papildoma informacija gali būti pateikta paslaugų ir kitose sutartyse, kurias Jūs sudarysite (-ėte) su Bendrove.
  • Prieš pradedant dalykinius santykius su Bendrove, rekomenduojame atidžiai perskaityti šią Privatumo politiką. Su Privatumo politika galite susipažinti bet kuriuo metu Svetainėje.
  • Asmens duomenų tvarkymą Bendrovėje reglamentuoja Reglamentas, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai bei Bendrovės vidaus teisės aktai.

 

 1. Asmens duomenų tvarkymo principai
  • Tvarkomų asmens duomenų apimtis priklauso nuo Duomenų subjekto užsakomų ir (ar) naudojamų paslaugų, ir to, kokią informaciją pateikia Duomenų subjektas, kai užsako ir (ar) naudojasi paslaugomis bei lankosi Svetainėje, pateikia savo duomenis įsidarbinimo Bendrovėje tikslais.
  • Mes siekiame, kad Asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, kad jie būtų tvarkomi tik tokiais tikslais, kuriais renkami, laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo principų ir reikalavimų.
  • Jūs neprivalote pateikti Bendrovei jokių Asmens duomenų, tačiau gali būti, kad kad tokiu atveju iš dalies ar visiškai negalėsite užmegsti dalykinių santykių su Bendrove.

 

 1. Asmens duomenų tvarkymo apimtis, tikslai, pagrindas
  • Duomenys tvarkomi tik esant teisėto tvarkymo kriterijui. Mes tvarkome asmens duomenis paslaugų teikimo (įskaitant, bet neapsiribojant, atliekų tvarkymo paslaugų teikimo), atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo valstybinėms institucijoms, darbuotojų ir turto apsaugos bei viešosios tvarkos užtikrinimo tikslu, tiesioginės rinkodaros, statistikos, žinomumo skatinimo, naujienlaiškių siuntimo, įdarbinimo, vidaus administravimo, darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimo ir kitais šioje Privatumo politikoje bei Bendrovės vidaus teisės aktuose nurodytais tikslais.
  • Asmens duomenys Bendrovėje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, Duomenų subjektai ir (ar) teisės aktai. Įprastai (jei nenurodyta kitaip) asmens duomenys Bendrovėje tvarkomi 10 (dešimt) metų nuo asmens duomenų gavimo. Jei Duomenų subjektas pareiškia prašymą apriboti jo duomenų tvarkymą ir Bendrovė tokį prašymą tenkina, surinkti asmens duomenys toliau Bendrovėje nebetvarkomi, išskyrus surinktų duomenų saugojimą Privatumo politikoje nustatytais terminais. Konkretūs Asmens duomenų tvarkymo, įskaitant saugojimą, terminai yra ar gali būti nurodyti Privatumo politikoje ir (ar) Bendrovės vidaus teisės aktuose.
  • Bendrovės klientų asmens duomenys tvarkomi paslaugų sutarties sudarymo ir vykdymo (įskaitant komunikaciją su klientu) tikslais, asmens duomenų tvarkymo pagrindas – Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies b punktas (tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas, arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį). Šiuo tikslu Bendrovė renka šiuos klientų asmens duomenis: duomenų subjekto vardą, pavardę, gimimo datą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, adresą, jeigu klientas – juridinis asmuo: atstovo vardą, pavardę, pareigas, atstovavimo pagrindą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą bei kitą informaciją, kurią Bendrovei pateikia klientas siekdamas gauti paslaugas. Duomenys tvarkomi tol, kol tinkamu įvykdymu pasibaigia su klientu sudaryta sutartis; po to duomenys saugomi 10 (dešimt) metų siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius Bendrovės reikalavimus bei Bendrovei vykdant teisės aktuose numatytą pareigą dėl dokumentų archyvavimo.
  • Bendrovėje taip pat tvarkomi potencialių klientų asmens duomenys, jiems kreipiantis į Bendrovę elektroniniu paštu, telefonu, socialiniuose tinkluose ar per Svetainėje esančią užklausos formą. Potencialių klientų asmens duomenys tvarkomi sutarties sudarymo tikslu, įskaitant, bet neapsiribojant, tikslą suteikti preliminarią konsultaciją bei pasiūlyti Bendrovės paslaugas. Potencialių klientų asmens duomenų tvarkymo pagrindas – Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies b punktas (tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas, arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį). Potencialiems klientams kreipiantis į Bendrovę elektroniniu paštu, telefonu ar per Svetainėje esančią užklausos formą, Bendrovė tvarko duomenų subjekto vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, adresą, taip pat kitą informaciją, kurią pateikia potencialus klientas. Potencialiems klientams kreipiantis į Bendrovę socialiniuose tinkluose, Bendrovė tvarko duomenų subjekto socialinio tinklo paskyroje esančius asmens duomenis, taip pat kitą informaciją, kurią pateikia potencialus klientas. Duomenys šiuo pagrindu tvarkomi tol, kol su klientu pasirašoma sutartis (po to asmens duomenys tvarkomi remiantis Privatumo politikos 4.3. punktu) arba potencialus klientas atsisako sudaryti sutartį; po to duomenys saugomi 5 (penkis) metus siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius Bendrovės reikalavimus.
  • Bendrovės klientų asmens duomenys taip pat tvarkomi atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo valstybinėms institucijoms tikslu, asmens duomenų tvarkymo pagrindas – Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies c punktas (tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė). Šiuo tikslu Bendrovė tvarko bei teikia Vieningai gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinei sistemai, kurios valdytojas yra Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija, šiuos asmens duomenis: duomenų subjekto vardą, pavardę, gimimo datą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, adresą, sutarties su Bendrove sąlygas, jeigu klientas – juridinis asmuo: atstovo vardą, pavardę, pareigas, atstovavimo pagrindą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, sutarties su Bendrove sąlygas. Duomenys tvarkomi tol, kol tinkamu įvykdymu pasibaigia su klientu sudaryta sutartis; po to duomenys saugomi 10 (dešimt) metų siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius Bendrovės reikalavimus bei Bendrovei vykdant teisės aktuose numatytą pareigą dėl dokumentų archyvavimo.
  • Vidaus administravimo tikslu Bendrovė tvarko šiuos Asmens duomenis, pateiktus Duomenų subjekto: vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, gimimo data, asmens kodas, banko sąskaitos numeris, socialinio draudimo numeris, atvaizdas (fotonuotrauka), telefono numeris, elektroninio pašto adresas, informacija, susijusi su darbuotojo sveikatos būkle ir kiti duomenys, būtini Bendrovei, kad ji galėtų tinkamai vykdyti jai, kaip darbdaviui, teisės aktuose numatytas pareigas. Darbuotojų asmens duomenys yra saugomi vadovaujantis Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklėje, patvirtintoje Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymu, nurodytais terminais.
  • Įdarbinimo tikslais Bendrovė tvarko potencialių darbuotojų asmens duomenis. Potencialių darbuotojų asmens duomenų tvarkymo pagrindas – Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies b punktas (tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas, arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį). Potencialūs Bendrovės darbuotojai (kandidatai) Bendrovei pateikia šiuos asmens duomenis: CV, motyvacinis laiškas, vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys. Potencialių Bendrovės darbuotojų asmens duomenys pasibaigus Bendrovės vykdytai atrankai į konkrečią poziciją sunaikinami, jei darbo sutartis su jais nesudaroma. Bendrovė, Jums išreiškus sutikimą, Jūsų asmens duomenis saugos ir tvarkys būsimoms darbuotojų atrankoms ne ilgesnį nei vienerių metų terminą. Apie Asmens duomenų saugojimo terminą bei sutikimo išreiškimo galimybes kandidatai informuojami pirmo kontakto metu žodžiu ar elektroniniu paštu (jei potencialus darbuotojas į Bendrovę kreipiasi elektroniniu paštu). Visą duomenų saugojimo laikotarpį Bendrovė gali vertinti Jūsų kandidatūrą bei teikti Jums pasiūlymus į darbo vietas Bendrovėje. Jūs turite teisę bet kada atšaukti sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo šiame punkte nurodytu tikslu, aiškiai ir nedviprasmiškai išreikšdamas savo valią raštu Bendrovės darbuotojui. Kandidatų duomenis Bendrovė gali gauti tiesiogiai iš duomenų subjektų ar naudojantis Bendrovės pasirinktais interneto portalais, kuriuose vykdoma darbuotojų paieška ir publikuojami darbo skelbimai.
  • Bendrovės darbuotojų ir turto apsaugos bei viešosios tvarkos užtikrinimo tikslu, Bendrovei priklausančiose teritorijose ir (ar) patalpose, Bendrovė atlieka vaizdo stebėjimą ir tvarko darbuotojų, klientų ir trečiųjų asmenų, patenkančių į vaizdo stebėjimo zoną, vaizdo duomenis: atvaizdą, veiksmus vaizdo stebėjimo kamerų aprėpties zonoje. Vaizdo duomenų tvarkymo pagrindas – Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies f punktas (tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų, išskyrus atvejus, kai tokie duomenų subjekto interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių būtina užtikrinti asmens duomenų apsaugą, yra už juos viršesni). Šiamen punkte nurodyti asmens duomenys saugomi 14 (keturiolika) dienų nuo asmens duomenų gavimo arba kol egzistuoja obejktyvus poreikis, siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius Bendrovės reikalavimus.
  • Bendrovės turto (transporto priemonių) apsaugos užtikrinimo tikslu, Bendrovė vykdo Bendrovei priklausančių transporto priemonių, suteiktų darbuotojams darbo funkcijų vykdymui, sekimą. Duomenų tvarkymo pagrindas – Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies f punktas (tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų, išskyrus atvejus, kai tokie duomenų subjekto interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių būtina užtikrinti asmens duomenų apsaugą, yra už juos viršesni). Transporto priemonių sekimo metu Bendrovė tvarko duomenų subjekto (darbuotojo) vardą, pavardę, vairuojamos transporto priemonės valstybinį numerį, buvimo vietos ir judėjimo duomenis. Transporto priemonių sekimo paslaugas Bendrovei teikia Bendrovės paskirtas asmens duomenų tvarkytojas. Duomenys saugomi 5 metus nuo duomenų gavimo momento, siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius Bendrovės reikalavimus.
  • Tiesioginės rinkodaros tikslais Bendrovė tvarko asmens duomenis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies a punkto (duomenų subjektas davė sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais) pagrindu. Bendrovė tvarko šiuos duomenis: duomenų subjekto vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, jeigu sutikimą dėl tiesioginės rinkodaros duoda juridinis asmuo: atstovo vardą, pavardę, pareigas, atstovavimo pagrindą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą. Duomenys tvarkomi sutarties su duomenų subjektu vykdymo metu arba iki tol, kol duomenų subjektas atšaukia duotą sutikimą dėl duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu. Jei duomenų subjektas atšaukia sutikimą dėl duomenų tvarkymo šiame punkte aptartu tikslu, saugomas tik duomenų subjekto sutikimo davimo faktas 10 (dešimt) metų nuo sutikimo termino pabaigos ar sutikimo atšaukimo siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius Bendrovės reikalavimus.
  • Bendrovės žinomumo skatinimo tikslais, Reglamento 6 straipnsio 1 dalies f punkto pagrindu (tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų, išskyrus atvejus, kai tokie duomenų subjekto interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių būtina užtikrinti asmens duomenų apsaugą, yra už juos viršesni), Bendrovė valdo Bendrovės profilius socialiniuose tinkluose, kuriuose tvarkomi šie asmens duomenys: Duomenų subjekto profilis ir kita informacija, tokia, kaip Bendrovės profilio peržiūrėjimo data, komentarai, „Like“, „Follow“ ir pan. paspaudimai. Nepaisant to, kad Bendrovės profilį socialiniame tinkle yra sukūrusi pati Bendrovė, informaciją, kurią Duomenų subjektas pateikia socialiniame tinkle (įskaitant pranešimus, „Like“, „Follow“ ir pan. paspaudimus, bei kitą komunikaciją) ar kuri gaunama Duomenų subjektui apsilankius Bendrovės profilyje (įskaitant informaciją, gaunamą socialinio tinklo naudojamų slapukų pagalba) ar skaitant Bendrovės įrašus socialiniame tinkle, kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas. Kaip Bendrovės socialinio tinklo profilio administratorius, Bendrovė parenka atitinkamus nustatymus, atsižvelgdama į savo tikslinę auditoriją ir į veiklos valdymo ir skatinimo tikslus, tačiau socialinio tinklo valdytojas, Bendrovei suteikdamas galimybę sukurti profilį socialiniame tinkle ir ją administruoti, gali būti apribojęs galimybę keisti tam tikrus, esminius nustatymus. Dėl to Bendrovė negali įtakoti, kokią informaciją apie Duomenų subjektą rinks socialinio tinklo valdytojas. Paprastai, socialinio tinklo valdytojas asmens duomenis (net ir tuos, kurie surinkti Bendrovei pasirinkus papildomus nustatymus), tvarko socialinio tinklo valdytojo nustatytais tikslais, remdamasis socialinio tinklo valdytojo privatumo politika. Socialinio tinklo valdytojas renka informaciją, kokio tipo turinį Duomenų subjektas mato, ką veikia socialiniame tinkle, su kokiais asmenimis bendrauja, kaip dažnai ir kiek laiko su jais bendrauja, aktyvumą socialiniame tinkle ir kitą informaciją, įskaitant informaciją apie naudojamą galinį įrenginį. Socialinių tinklų privatumo politikos skelbiamos:
  • Bendrovė, siekdama tvarkyti naujienų prenumeratorių sąrašą ir siųsti jiems el. laiškus, Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies a punkto pagrindu (duomenų subjektas davė sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais), tvarko naujienų prenumeratorių (duomenų subjektų) el. pašto adresą. Duomenys tvarkomi iki tol, kol duomenų subjektas atšaukia duotą sutikimą dėl duomenų tvarkymo naujienlaiškių siuntimo tikslu. Jei duomenų subjektas atšaukia sutikimą dėl duomenų tvarkymo šiame punkte aptartu tikslu, saugomas tik duomenų subjekto sutikimo davimo faktas 10 (dešimt) metų nuo sutikimo atšaukimo siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius Bendrovės reikalavimus.
  • Bendrovė gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis ir kitais tikslais, laikydamasi Reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimų ir Bendrovės vidaus teisės aktų.

Bendrovės svetainėje naudojami slapukai. Bendrovė sudaro galimybę sutikti dėl slapukų įrašymo į Svetainės lankytojo galinį įrenginį, taip pat atšaukti savo sutikimą, kai slapukai įrašomi duomenų subjekto sutikimo pagrindu. Būtinieji slapukai naudojami Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies f punkto pagrindu (tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų, išskyrus atvejus, kai tokie duomenų subjekto interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių būtina užtikrinti asmens duomenų apsaugą, yra už juos viršesni). Slapukai naudojami rinkodaros kampanijų aktualizavimo, Svetainės tobulinimo, lankomumo statistikos ir stebėsenos tikslais, renkant tokią informaciją apie Svetainės lankytojus: IP adresas, naršyklė ir jos versija, vieta, laikas, kurį lankytojas lankėsi Svetainėje, informacija apie galinį įrenginį.

Svetainėje naudojami slapukai:

Pavadinimas Paskirtis Saugojimo terminas
1P_JAR Statistikos tikslais 1 mėnuo
CONSENT Statistikos tikslais 20 metų
__cfduid Naudojamas nustatyti patikimo srauto šaltinį užkraunant būtinus failus naujienlaiškių prenumeratos formai 1 metai
__utma Naudojamas statistikos tikslams (Google Analytics) – sesijos sukūrimui, sesijos palaikymui ir pan.  2 metai
__utmc Naudojamas statistikos tikslams (Google Analytics) – sesijos sukūrimui, sesijos palaikymui ir pan. Iki

naršyklės uždarymo

__utmz Naudojamas statistikos tikslams (Google Analytics) – sesijos sukūrimui, sesijos palaikymui ir pan. 6 mėnesiai
cookie_notice_accepted Naudojamas įsiminti, kad vartotojas sutiko su privatumo politika

 

1 mėnuo
mp_<SESSION_ID>_mixpanel Naudojamas statistikos tikslams, platformai Mixpanel 1 metai

 

 1. Tvarkomų duomenų teikimas kitiems subjektams. duomenų valdytojai ir tvarkytojai
  • Tiek iš duomenų subjekto gautus, tiek Bendrovės surinktus asmens duomenis Bendrovė gali perduoti kompetentingoms valstybės institucijoms, jei tai susiję su jų atliekamu tyrimu/ patikrinimu ar tam tikra vykdoma funkcija, o teisės aktai numato Bendrovės pareigą jiems tokią informaciją pateikti.
  • Jūsų Asmens duomenis gali tvarkyti duomenų tvarkytojai, teikiantys Bendrovei IT priežiūros, skolų išieškojimo, buhalterines, serverių ir programinės įrangos nuomos, teisines ir kitas paslaugas. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti Asmens duomenis tik pagal Bendrovės nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Pasitelkdami duomenų tvarkytojus, mes siekiame užtikrinti, kad ir duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį.
  • Jūsų asmens duomenys gali būti teikiami šiais būdais: raštu, elektroninių ryšių priemonėmis ar kitu suderintu būdu.

 

 1. ASMENS DUOMENŲ SAUGUMAS
  • Bendrovė tvarko asmens duomenis vadovaudamasi Reglamente nustatytais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais, įskaitant teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo; tikslo apribojimo; duomenų kiekio mažinimo; tikslumo; saugojimo trukmės apribojimo; vientisumo ir konfidencialumo; atskaitomybės principais.
  • Bendrovė, atsižvelgdama į technines galimybes, techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimo sąnaudas bei duomenų tvarkymo pobūdį, apimtį ir tikslus, taip pat į keliamą riziką ir grėsmes fizinių asmenų teisėms ir laisvėms, įgyvendina ir užtikrina organizacines ir technines asmens duomenų saugumo priemones, skirtas apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
  • Visi Asmens duomenys ir kita Duomenų subjekto pateikta informacija laikoma konfidencialia.

 

 1. DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS
  • Kiekvienas duomenų subjektas turi šias teises:
   • bet kada susipažinti su savo pateiktais asmens duomenimis kreipdamasis į Bendrovę;
   • gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kam teikiami;
   • reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus;
   • nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys, išskyrus atvejus, kai šie asmens duomenys yra tvarkomi dėl teisėto intereso, kurio siekia Bendrovė arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni;
   • reikalauti, kad pateikti asmens duomenys būtų sunaikinti;
   • reikalauti, kad būtų apriboti asmens duomenų tvarkymo veiksmai;
   • reikalauti, kad jo paties pateikti asmens duomenys, jeigu jie tvarkomi jo sutikimo ar sutarties pagrindu, ir jeigu jie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis, Bendrovės būtų persiųsti kitam duomenų valdytojui, jeigu tai yra techniškai įmanoma (duomenų perkeliamumas);
   • teisę nesutikti, kad būtų taikomas tik automatizuotas duomenų tvarkymas;
   • teisę nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais;
   • teisę atšaukti duotus sutikimus dėl duomenų tvarkymo;
   • teisę dėl Asmens duomenų tvarkymo pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
  • Kreiptis dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo duomenų subjektas turi teisę žodžiu arba raštu, pateikiant prašymą asmeniškai, paštu ar elektroninėmis priemonėmis. Jeigu dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo kreipiamasi žodžiu ar prašymas pateiktas raštu asmeniškai, duomenų subjektas turi patvirtinti savo tapatybę pateikdamas asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. To nepadarius, duomenų subjekto teisės nėra įgyvendinamos. Jeigu dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo kreipiamasi raštu, pateikiant prašymą paštu, tuomet kartu su prašymu turi būti pateikta notaro patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Teikiant prašymą elektroninėmis priemonėmis, prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba jis turi būti suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą.
  • Prašymas įgyvendinti duomenų subjekto teises turi būti įskaitomas, asmens pasirašytas, jame turi būti nurodyti duomenų subjekto vardas, pavardė, adresas ir (ar) kiti kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti ar kuriais pageidaujama gauti atsakymą dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo.
  • Savo teises duomenų subjektas gali įgyvendinti pats arba per atstovą. Asmens atstovas prašyme turi nurodyti savo vardą, pavardę, adresą ir (ar) kitus kontaktinius duomenis ryšiui palaikyti, kuriais asmens atstovas pageidauja gauti atsakymą, taip pat atstovaujamo asmens vardą, pavardę, bei pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją.
  • Gavę prašymą, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos mes pateiksime atsakymą. Jei duomenų subjektas kreipiasi nesilaikydamas Privatumo politikoje nustatytos tvarkos, duomenų subjektas informuojamas apie trūkumus ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo kreipimosi gavimo. Duomenų subjekto prašymas nenagrinėjamas, jei duomenų subjektas neištaiso nurodytų trūkumų ar neinformuoja Bendrovės apie priežastis, kodėl nurodyti trūkumai negali būti pašalinti. Esant objektyvioms aplinkybėms, dėl kurių duomenų subjektas negali pašalinti nurodytų trūkumų, Bendrovė jas įvertinusi, gali priimti duomenų subjekto prašymą ir jį nagrinėti.
  • Jeigu prašymo nagrinėjimo metu nustatoma, jog duomenų subjekto teisės yra apribotos Reglamento 23 straipsnio 1 dalyje numatytais pagrindais, duomenų subjektas apie tai informuojamas.
  • Informacija pagal duomenų subjekto prašymą dėl jo teisių įgyvendinimo pateikiama valstybine kalba. Visi veiksmai pagal duomenų subjekto prašymus įgyvendinti duomenų subjekto teises atliekami ir informacija teikiama nemokamai.
  • Bendrovės veiksmus ar neveikimą įgyvendinant duomenų subjekto teises duomenų subjektas turi teisę skųsti pats arba duomenų subjekto atstovas, taip pat jo įgaliota ne pelno įstaiga, organizacija ar asociacija, atitinkanti Reglamento 80 straipsnio reikalavimus, Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, pat pat kompetetingam teismui.
  • Prašymą pateikti galite šiais būdais: el.paštu info@vsa.lt, arba atvykus į biurą adresu Lentvario g. 15, Vilnius.

 

 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
  • Privatumo politikos nuostatų vykdymui ir aiškinimui yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
  • Jei kuri nors Privatumo politikos nuostata tampa ar pripažįstama negaliojančia, likusios nuostatos lieka galioti.
  • Ši Privatumo politika galioja nuo jos paskelbimo Svetainėje dienos. Su Privatumo politika Svetainėje galima susipažinti bet kuriuo metu. Ši Privatumo politika nėra laikoma Bendrovės ir Jūsų susitarimu dėl Asmens duomenų tvarkymo. Šia Privatumo politika Bendrovė Jus informuoja apie Jūsų asmens duomenų tvarkymo principus Bendrovėje. Mes galime bet kada pakeisti Privatumo politiką. Visi Privatumo politikos pakeitimai yra skelbiami Svetainėje. Privatumo politikos pakeitimai ir (ar) papildymai įsigalioja po jų paskelbimo Svetainėje momento. Rekomenduojame reguliariai peržiūrėti mūsų Privatumo politiką.